Inauguracja 67. Roku Akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym

W uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego udział wzięła społeczność akademicka Uczelni oraz zaproszeni znamienici goście, wśród których znalazł się m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Podczas immartykulacji indeksy odebrało 14 studentów studiów stacjonarnych I stopnia.

W trakcie wydarzenia JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady uroczyście podpisał z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Łukaszem Smółką umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności”. Blisko 40 mln zł na ten cel Uniwersytetowi Rolniczemu udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki. Całkowite koszty projektu wynoszą 65,4 mln zł.

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności (CIoBPiBŻ ) ma powstać na działce przy ulicy Balickiej, sąsiadującej z Wydziałami: Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na 6 stycznia 2020 r., a zakończenie – na 31 października 2022 r.

Zakres projektu obejmuje budowę i kompleksowe wyposażenie budynku o łącznej powierzchni użytkowej
3100 m2 na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności – jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu Rolniczego, nakierowanej na współpracę z przemysłem rolno-spożywczym i komercjalizację wyników innowacyjnych badań.

W ramach jednostki wydzielone zostaną dwa obszary działalności naukowej: gospodarczy – zorientowany na współpracę z przemysłem rolno-spożywczym i komercjalizację wyników innowacyjnych badań oraz niegospodarczy – zajmujący się badaniami własnymi.

Źródło: https://urss.urk.edu.pl/index/site/3354/7250

Autorami zdjęć są : Gabriel Wojcieszek i  Adam Mróz