LV Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Przekształcenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie czy Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPOZ w Tarnowie ? temu w dużej mierze była poświęcona wrześniowa sesja małopolskiego sejmiku.

Podczas LV Sesji radni decydowali m.in. o przekształceniach w małopolskich szpitalach oraz dyskutowali o współpracy władz województwa z organizacjami humanitarnymi transporcie publicznym. Przewodniczący Kazimierz Barczyk rozpoczął wrześniową Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz powitał gości, wśród których znaleźli się m.in. dyrektorzy małopolskich placówek medycznych oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej.

?Tak? dla pomocy humanitarnej

Radni przyjęli zmiany w ?Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014?. W programie uwzględniony został zapis dotyczący pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą. Tym samym władze województwa zadecydowały o przekazaniu pomocy materialnej dla mieszkańców Regionu Kurdystanu oraz uchodźców z Syrii i Iraku, którzy szukają w tym regionie schronienia. Marszałek Marek Sowa przypomniał, że władze Małopolski zapowiedziały również pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu na Ukrainie: ? Wsparcie to będzie realizowane w kolejnych miesiącach przez zakup leków, materiałów medycznych oraz pomoc materialną ? mówił marszałek.

Zmiany w budżecie

Małopolscy radni wprowadzili zmiany w budżecie województwa, „Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego” oraz „Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich”.

W ten sposób zagwarantowali środki finansowe na funkcjonowanie Domu Polski Południowej w Brukseli ? to wspólne przedstawicielstwo międzynarodowe trzech województw: małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Powołanie nowej instytucji, której działalność zostanie zainaugurowana już w październiku br., pozwoli reprezentować interesy tych regionów w Europie oraz skutecznie pozyskiwać i wdrażać środki finansowe pochodzące z UE. Natomiast w latach 2014-2017 ponad 320 tys złotych trafi do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem ? kwota ta przeznaczona zostanie na codzienne funkcjonowanie placówki. Zaplanowano również zwiększenie środków finansowych związanych z organizacją i dotacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Na ten cel dodatkowo przeznaczonych zostanie prawie 7,9 mln zł.

Przyszłość małopolskich szpitali

Ważnym tematem dzisiejszej sesji były zmiany i przekształcenia w małopolskich placówkach medycznych. Dwa szpitale w naszym regionie rozszerzą swoją działalność. W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powstaną Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi i Poradnia Laktacyjna. ? W przypadku problemów onkologicznych szczególnie ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie zmian nowotworowych ? mówił wicemarszałek Wojciech Kozak. ? Powstanie nowych poradni to istotny krok w stronę rozwoju tarnowskiego szpitala, ale przede wszystkim olbrzymia korzyść dla mieszkanek Tarnowa i okolic ? dodał wicemarszałek. Z nowych zabiegów korzystać będą mogli też pacjenci Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Odział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej świadczył będzie specjalistyczne usługi medyczne z zakresu chirurgii onkologicznej.

Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie oficjalnie nie będzie się już leczyć zeza i niedowidzenia. To ze względu na niemożliwość pozyskania odpowiedniej kadry lekarzy-specjalistów. Jak zauważył wicemarszałek Wojciech Kozak, brak ekspertów w tym zakresie jest problemem nie tylko w skali naszego regionu, ale całej Polski. Podobne zmiany dotyczą Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, gdzie nie będzie można korzystać już z hospitalizacji w zakresie neurologii. Wniosek o przekształcenie szpitala złożyła dyrekcja placówki, zdaniem której bezpieczeństwo pacjenta wymaga infrastruktury i aparatury medycznej, do której szpital nie ma obecnie dostępu. Jak podkreślał dyrektor szpitala Stanisław Kracik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego decyzja ta została dokładnie przemyślana, a pomoc mieszkańcom w tym zakresie zapewnią w kompleksowy i profesjonalny sposób inne szpitale.

Ponadto Sejmik WM zdecydował o podwyższeniu kapitału spółki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie o kwotę 2 mln zł. Kwota ta umożliwi spółce ratowanie Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim, a dzięki temu pozwoli na realizację świadczeń opieki całodobowej i stacjonarnej dla mieszkańców z tej części Małopolski.

Transport zbiorowy w Małopolsce

Podczas sesji odbyło się również I czytanie ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim?. ? Plan powstał przy współpracy ekspertów w dziedzinie komunikacji i transportu z Politechniki Krakowskiej i jej partnerów. Jest on skorelowany z inwestycjami wpisanymi w ramach Kontraktu Terytorialnego. Przedstawiony został już do konsultacji społecznych, jednak jego ostateczny kształt poddany zostanie pod głosowanie na ostatniej sesji sejmiku tej kadencji ? zapowiedział wicemarszałek Roman Ciepiela.

Celem przedstawionego dokumentu jest wprowadzenie zmian, które usprawnią transport zbiorowy w regionie i zwiększą jego dostępność. Priorytetem na kolejne lata mają być inwestycje związane z rozwojem kolei: poprawa standardu taboru kolejowego, węzłów integrujących oraz szlaków kolejowych. Flagowym przedsięwzięciem staje się natomiast Szybka Kolej Aglomeracyjna. W prezentowanym planie transport kolejowy uzupełniony jest przez linie autobusowe zapewniające dojazd do wybranych węzłów przesiadkowych. Zdaniem ekspertów, pracujący nad przedstawionym opracowaniem, bardzo ważne staje się współpraca samorządu województwa z władzami powiatów i gmin oraz przewoźnikami komercyjnymi.

Radni otrzymali także raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego oraz udzielił Powiatowi Tarnowskiemu pomocy finansowej na budowę połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Dzięki głosom radnych w Małopolsce powstaną też nowe aglomeracje: Radgoszcz, Łosina Dolna, Czchów, a także Limanowa ? Mordarka i Limanowa ? Męcina. Przestaną natomiast istnieć aglomeracje: Limanowa ? Młynne i Limanowa ? Nowa Wieś.

Kultura w regionie

Sejmik przyjął rezolucję w sprawie wyasygnowania środków na realizację drugiego etapu budowy Muzeum Pienińskiego im Szalaja w Szlachtowej Filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. ? Już wcześniej Zarząd Województwa zapewniał środki na realizację całej inwestycji, jaką jest stworzenie nowej siedziby muzeum. Mamy pieniądze na tę inwestycję ? podkreślił marszałek Marek Sowa. Marszałek zaprosił też radnych na spotkania podsumowujące kończącą się kadencję i działania Zarządu Województwa Małopolskiego, które odbywać się będą w całej Małopolsce.

za: malopolskie.pl