Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności

Kazimierz Barczyk był liderem „Solidarności” w sądach krakowskich, m.in. wraz z Adamem Strzemboszem był członkiem prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „S” i pełnomocnikiem ds. Nowelizacji Ustaw. W latach 1980-92 K. Barczyk był pomysłodawcą, założycielem, głównym organizatorem i prezesem Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, które wraz z jego Społeczną Radą Legislacyjną, kierowaną przez rektora UJ prof. Stefana Grzybowskiego, opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw opublikowanych w książce „Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980-90” (Wydawnictwo Sejmowe 2001). Wybitny historyk państwa i prawa prorektor UJ prof. Stanisław Grodziski stwierdził, że „był pod wrażeniem skali i wielkości prac prawniczych podjętych dla naprawy Rzeczypospolitej – największego społecznego wysiłku prawników od czasu Konstytucji 3 Maja”. COIU „S” oraz SRL były głównym zespołem ekspertów prawniczych Solidarności a następnie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Senatu RP I kadencji. Z COIU „S” współpracowało w sposób bliski 100. wybitnych, niezależnych prawników z całej Polski a w sposób pośredni opiniami wspomagało 200 osób. Osobiście uczestniczył w pracach prawie wszystkich zespołów, będąc współautorem wielu projektów ustaw. Opracowano m.in.: założenia Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego, oraz KPK z sędzią śledczym, Kodeks Karny Wykonawczy, Kodeks Pracy, Ustawę Wypadkową, o Prokuratorii Generalnej, o Prawie Prasowym, o Wolnym Dostępie do Informacji w Życiu Publicznym, Prawo o Zgromadzeniach, o Ochronie Konsumenta, o Przedsiębiorstwie i Samorządzie, o Samorządzie Terytorialnym, oraz Ordynację Wyborczą, o Ustroju Sądów Powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym, o Prokuraturze, Prawo o Notariacie, o Radcach Prawnych, o Adwokaturze, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa oraz Prawo Wyznaniowe, Prawo Państwowe, Prawo Gospodarcze, Prawo Rolne. W CIOU „S” powoływał przewodniczących komisji, współpracował z autorami opracowywanych opinii, którzy w następnych latach często zostali profesorami, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, członkami Rady Legislacyjnej przy Premierze, ministrami i parlamentarzystami.

Społeczne projekty ustaw opracowane w 1981 były publikowane w nakładzie 500 egz. i rozsyłane m.in. do KK „S”, Sejmu, Sądu Najwyższego i sądów wojewódzkich, wydziałów prawa, NRA celem przeprowadzenia konsultacji. W 1981 prezes CIOU zorganizował 3. Ogólnopolskie Fora Prawników, w których uczestniczyło po kilkuset prawników z całej Polski.

 Zobacz stronę COIU