ekoLiderzy 2016

Po raz 10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nagrodził instytucje, których działania w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. Laureaci otrzymali statuetki i nagrody pieniężne – w sumie 45 tys. zł

W konkursie mogły wziąć udział gminy i powiaty Małopolski oraz ich jednostki komunalne realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Do udziału w zaproszone zostały również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2015 współfinansowanych z WFOŚiGW w Krakowie, NFOŚiGW lub UE – POIiŚ w perspektywie 2007-2013. Uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2016 województwa małopolskiego odbyło się  w krakowskim Teatrze Variété, a uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu województwa, wicemarszałek Wojciech Kozak, wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Domagała oraz radny Kazimierz Czekaj.

***

Poniżej przedstawiamy laureatów tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach:

 • #ekoGMINA miejska: Gmina Sucha Beskidzka za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Radłów za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoGMINA miejsko-wiejska: Gmina Sułkowice – WYRÓŻNIENIE za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoGMINA wiejska: Gmina Bolesław za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoPOWIAT: Powiat Wielicki za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoSZKOŁA: Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Niepubliczne ?Iskierka” za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoPRZEDSZKOLE: Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Proszowice za realizację projektu ?Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Gimnazjum w Proszowicach ul. Kopernika 7?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Gmina Wieprz za wieloaspektowe i efektywne podejście do ochrony powietrza atmosferycznego (beneficjent programu PONE i wnioskodawca programów KAWKA i LIFE)
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powietrza oraz inwestycje przyczyniające się do oszczędności energii: Fundacja Otwarty Plan – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu ?Czyste powietrze w inteligentnym mieście – program edukacji ekologicznej w szkole?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa: Gmina Zielonki za realizację projektu ?Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki ? kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie za realizację projektu ?Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie ? Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Województwo Małopolskie – Zespół Parków Krajobrazowych za realizację projektu ?Czynna ochrona bioróżnorodności pszczół samotnic na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – etap II?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii ochrona przyrody: Towarzystwo na rzecz Ziemi za realizację projektu ?Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego za realizację projektu ?Dzisiaj eko-dzieciaki – jutro eko-liderzy.?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu ?Ogólnopolski Turniej Młodzież Zapobiega Pożarom. Jestem mały, wiem więcej V edycja. Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii edukacja ekologiczna: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – WYRÓŻNIENIE za realizację projektu ?Narzędzia wspierające wdrażanie przyjaznych środowisku form gospodarki rolnej w Małopolsce?
 • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategorii eko-innowacyjność: Małgorzata Gostkowska-Morawiec Krakowska Żegluga Pasażerska za realizację projektu ?Eko nad Rzeką – Nadwiślańskie spotkania ekologiczne?
 • #ekoWYDARZENIE w Małopolsce: Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich za realizację projektu ?Poznajemy małopolskie parki narodowe?
 • #ekoSIEĆ współpracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za realizację projektu ?Ekowystawa. Edukacja. Wizja. Rozwój.?
 • #ekoPROJEKT UE: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie za realizację projektu ?Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie ? Etap II i III?

za www.malopolskie.pl