Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993 inicjatywy Kazimierza Barczyka. Jest ona największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce – zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność.

W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów prawnych związanych z działalnością samorządów.

W bieżącej działalności Federacja jest organizatorem licznych spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów lokalnych na płaszczyŸnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, etc.

Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990 i – jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim z 1998 r. Federacja jest animatorem wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami państw regionu Europy środkowej i Wschodniej oraz Europy Zachodniej i USA organizatorem m.in. oficjalnych delegacji polskich samorządów do Włoch, Austrii, Rosji, na Ukrainę, Litwę, Białoruś.

Od 1999 r. Federacja prowadzi działalność Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej – oficjalnego przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na Województwo Małopolskie oraz – od roku 2004 – punktu EUROPE DIRECT, należącego do sieci informacyjnej Komisji Europejskiej.

Federacja jest wydawcą kwartalnika „Gazeta Gmin, Powiatów, Województw RP” (wcześniej: „Gazeta Powiatów RP” i „Gazeta Województw RP”). We współpracy z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej wydała ponad 50 publikacji książkowych – tematycznych poradników i informatorów dla samorządu terytorialnego. Wszystkie wydawnictwa są bezpłatnie rozprowadzane do gmin, powiatów i województw.

Zobacz stronę Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP