Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

24 stycznia 2020 w Krakowie odbyło się jubileuszowe spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Głównym celem forów jest podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. „Obecnie forum liczy 168 członków, co wskazuje, że ta inicjatywa jest nam potrzebna – podkreśliła przewodnicząca forum, wójt gminy Sękowa – Małgorzata Małuch. „To ważne, że jesteśmy razem i że się wzajemnie wspieramy” dodała.

 „Dzisiaj wyzwaniem dla samorządu terytorialnego jest budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego” – podkreślił Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Zaznaczył, że samorządy cieszą się ponad 70 procentowym poparciem społecznym, jednak zwrócił uwagę na to, że to może być wynik zwiększonego wysiłku inwestycyjnego, który znacznie polepsza jakość życia w gminach. „Prawdziwą wartością są więzi międzyludzkie i identyfikowanie się Polaków z miejscem, w którym żyją, z ich społecznością lokalną” – podkreślił.

Podczas spotkania wręczono również wyjątkowe wyróżnienia – „Małopolskie Wektory Współpracy 2019”, które adresowane są do wszystkich gmin i powiatów małopolski. „Obecnie obserwujemy silną potrzebę współpracy władz samorządowych i lokalnych organizacji pozarządowych w imię zasady pomocniczości, ponieważ odgrywają one coraz większą rolę w realizacji zadań własnych samorządów” – powiedział Anatol Władyka z FRDL MISTIA. Decydujący wpływ na wybór trzech tegorocznych laureatów miały badania telefoniczne prowadzone wśród organizacji pozarządowych działających na terenie gmin, które znalazły się w gronie finalistów. „Kapituła zwraca uwagę przede wszystkim na innowacyjność, różnorodność i zakres wsparcia finansowego dla NGO” – podkreślał zastępca dyrektora FRDL MISTIA – Wojciech Odzimek.

Decyzją kapituły konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy 2019” pierwsze miejsce otrzymał, już po raz kolejny, Urząd Miejski w Zakliczynie, który od lat 90-tych wykorzystuje potencjał lokalnych NGO i we współpracy z nimi prowadzi projekty adresowane do seniorów i osób niepełnosprawnych. Drugim laureatem konkursu został Urząd Miejski w Bieczu, który przeznacza najwięcej, bo ponad 5,5% swoich środków na działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Trzecie miejsce zajął Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Wyróżnienia otrzymały również Urząd Miasta Tarnowa oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Patronat honorowy nad konkursem „Małopolskie Wektory Współpracy 2019” objął Marszałek Województwa Małopolskiego, którego na spotkaniu reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka.