Jak głosować – mini poradnik wyborczy

21 października 2018

Wybory samorządowe

CO TO JEST SAMORZĄD TERYTORIALNY?

 

Samorządność, jak sama nazwa mówi – to samorządzenie – podejmowanie najważniejszych decyzji na własną odpowiedzialność przez obywateli. Konstytucja mówi, że:„Ogół mieszkańców wramach każdej zjednostek zasadniczego podziału administracyjnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”.

Istotą samorządu terytorialnego – najważniejszego dla decentralizacji władzy w państwie – jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną. Stąd gdy mówimy o województwie, powiecie i gminie, mówimy nie tylko o obszarze, ale przede wszystkim o wspólnocie mieszkańców.

W Polsce, na wzór innych krajów Europy zadania ogólnokrajowe – polityka zagraniczna, bezpieczeństwo są realizowane przez rząd. Zadania lokalne i regionalne są realizowane przez samorząd terytorialny. Czynią to władze samorządowe, które są wybierane przez wspólnotę mieszkańców (gminną, powiatową) bądź regionalną (wojewódzką) i które reprezentują jej interesy.

 

Zobacz poradnik

 

Z

Sejmik Województwa

(niebieska karta, oddajemy 1 głos)

To regionalny parlament. Członkowie sejmiku – radni – wybierani są przez mieszkańców na pięcioletnią kadencję. Sejmik uchwala m.in. wieloletnią strategię rozwoju województwa, akty prawa miejscowego, budżet województwa (dotacje), a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik wybiera zarząd województwa, który składa się z 5 osób, na czele z marszałkiem (nie muszą być oni radnymi).

Z

Rada Miasta

(szara karta, oddajemy 1 głos)

Władze gminne są najbliżej mieszkańców, ich spraw i problemów. Rada miasta wybierana jest na 5-letnią kadencję. Do jej zadań należy: uchwalanie budżetu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalanie podatków i opłat, zaciąganie przez miasto pożyczek i kredytów, podejmowanie inwestycji i remontów, podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i wznoszenia pomników.

Z

Prezydent Miasta Krakowa

(różowa karta, oddajemy 1 głos)

Jest wybierany w wyborach przez mieszkańców Krakowa na 5-letnią kadencję. Wykonuje uchwały Rady Miasta i prowadzi politykę gospodarczą. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Do zadań Prezydenta należy: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, opracowywanie planu ochrony przed powodzią.

Sposób głosowania

W kratce obok nazwiska stawiamy krzyżyk – X  (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska. Na każdej z trzech list stawiamy krzyżyk TYLKO PRZY JEDNYM nazwisku.

 

Mapa lokali wyborczych

Informacja o wyborach (BIP)