L Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017 oraz ustanowienie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego ? Krzyża Małopolski ? o tych kwestiach obradowali w czwartek radni Sejmiku.

Uczcili też papieża Polaka

W Małopolsce trwa wielkie odliczanie do kanonizacji Jana Pawła II. W związku z tym także Sejmik postanowił podkreślić historyczne znaczenie tego wydarzenia. Na czwartkowej sesji uchwalono jednogłośnie rezolucję, w której uczczono papieża Polaka.

Dzisiaj apelujemy do wszystkich o dalsze odważne podążanie śladami pamięci o naszym Wielkim i Świętym Rodaku, dla którego wyobraźnia miłosierdzia ? tu w Krakowie i Małopolsce – stała się przesłaniem dla przyszłych pokoleń na całym świecie ? odczytał tekst rezolucji marszałek Marek Sowa.

Marszałek przypomniał także, że w deklaracji, którą Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął po śmierci papieża w 2005 roku, zawarte było zobowiązanie: ?Dołożymy wszelkich starań, by zachować dla potomnych Jego postać i Jego dzieło, podkreślając także Jego związki z Małopolską i Krakowem. Ojciec Święty zostawia po sobie nauczanie, wzór postępowania, modlitwy, miłości oraz poszanowania godności człowieka. Ten dar zasługuje na największą pieczołowitość i troskę. Musimy go przekazać następnym pokoleniom. Na nas ? mieszkańcach Małopolski, w której jest tyle śladów Ojca Świętego ? spoczywa szczególny obowiązek pamięci o Janie Pawle II, Jego życiu, dziele i nauczaniu?.

Tekst dzisiejszej rezolucji zostanie przekazany teraz m.in. do Konferencji Episkopatu Polski, Metropolity Krakowskiego, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu.

Krzyż Małopolski ? Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego
Podczas sesji radni ustanowili także Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego ? Krzyż Małopolski. To odznaczenie będzie przyznawane osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Ważne jest to, aby inicjatywy przez nich podejmowane przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacały dorobek regionu.

Odznaka kształtem nawiązuje do jubileuszowego krzyża na szycie Giewontu w Tatrach Zachodnich. Na stronie licowej znajduje się herb Województwa Małopolskiego, a na odwrocie napis: ?Na Was zawsze można liczyć?.

Krzyż Małopolski przyznawany będzie w dwóch stopniach: jako Złota lub Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego. Odznaczenie nadawane będzie na m.in. wniosek Marszałka, Członków Zarządu, Przewodniczącego Sejmiku, radnych oraz organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. O przyznanie wyróżnienia wnioskować mogą także organizacje samorządu gospodarczego oraz organizacje społeczne i zawodowe. O tym do kogo trafi Krzyża Małopolski decydować będzie Komisja Odznaki.

Pomoc finansowa dla Tarnowa
Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa. 49 800 zł przeznaczone zostało na wsparcie organizacji Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych ? Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to odbywać się będzie od 5 do 10 maja 2014 roku.

Na ratunek małopolskim zabytkom
Na kwietniowej sesji odbyło się także pierwsze czytanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017. Jak podkreślał Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, to kontynuacja działań z lat ubiegłych. Województwo sporządziło i przyjęło już dwa programy ? pierwszy w kraju Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski 2005-2009 oraz kolejny, na lata 2010-2013.

? Zasadniczym celem działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturalnego jest nie tylko dbanie o jego materialną część, o małopolskie zabytki, ale także sprawianie, by dziedzictwo to stało się aktywnym elementem naszego życia społeczno-gospodarczego. Zabytki powinny być nie tylko modernizowane, ale też odpowiednio wykorzystywane. Powinny pełnić funkcje publiczne ? podkreślał w czasie sesji Jacek Krupy, członek ZWM.

Warto dodać, że program na lata 2014-2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego misją jest m.in. ambitne i wieloaspektowe wskazywanie wartości krajobrazu kulturowego, a także zintegrowanie działań na rzecz wzmocnienia systemu ochrony i opieki nad regionalnym dziedzictwem.

Drugie czytanie projektu programu zaplanowano na następną sesję SWM ? 26 maja 2014 r.