LII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zakończyła się sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni zatwierdzili wykonanie budżetu za 2013 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Przedstawiciele władz regionu rozmawiali również o poziomie zabezpieczenia Małopolski przed zagrożeniem powodziowym.

LII sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego rozpoczęła się gratulacjami dla radnegoZygmunta Berdychowskiego za zdobycie szczytu Mount Everest. Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Kazimierz Barczyka, przyjęto również protokół z obrad poprzedniej sesji.

Dyskusja nad budżetem za rok 2013

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe przedstawił marszałek Marek Sowa. ? Koniec roku 2013 przyniósł wykonanie budżetu na poziomie ponad 1 108 mln zł dochodu oraz ponad 1 107 mln zł wydatków ? mówił marszałek ? To znaczy, że pierwszy raz od 2008 roku mieliśmy nadwyżkę budżetową, była to kwota ponad 810 tys zł.

W ramach budżetu planowano, że dochody Województwa na koniec 2013 roku wyniosą ponad 1 105 mln zł, a wydatki ok 1 160 mln zł. Oznacza to, że budżet w wielkościach sumarycznych dochodów zrealizowano w 100,27%, natomiast plan wydatków został wykonany w ponad 96%.

Marszałek zaznaczył, że olbrzymia część wydatków w 2013 roku przeznaczona została na realizacją planowanych inwestycji. ? Wydatki inwestycyjne utrzymują się na poziomie ok. 40% wszystkich wydatków. Zależało nam, by Małopolska miała duże możliwości inwestycyjne na początku nowej perspektywy budżetowej. I to w pełni udało się zrealizować ? mówił marszałek Marek Sowa.

Ostatecznie wydatki inwestycyjne w stosunku do planu z 31 grudnia 2013 r. zrealizowano w prawie 98%. Na jakie inwestycje przeznaczono te środki? Wśród najważniejszych marszałek wymienił te związane z infrastrukturą, ochroną zdrowia, kulturą, transportem, ale także działaniami na rzecz rozwoju wsi, ochroną przeciwpowodziową oraz edukacją. Wśród najważniejszych inwestycji infrastruktury drogowej znalazły się Obwodnica Gdowa etap I, Obwodnica Wojnicza, Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom-Miechów oraz DW nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom, a także obwodnice Olkusza, Chrzanowa i Muszyny. Wśród projektów, na które przeznaczone zostały środki z budżetu województwa marszałek wymienił także te związane z ochroną zdrowia np. modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, czy rozbudowę Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie. Z budżetu w ubiegłym roku finansowane były także projekty kulturalne takie jak budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora ?CRICOTEKA”, a także Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Marszałek podkreślił również, że Małopolska w 2013 roku wypadła bardzo korzystnie na tle innych województw. Marek Sowa stwierdził, że w naszym regionie wiele z projektów inwestycyjnych udało się zrealizować bez wsparcia kredytowego. ? Małopolska znajduje się obecnie na 5 miejscu na liście zadłużenia polskich województw, w 2010 roku byliśmy na 2 miejscu. Marszałek podkreślał, że realizacja planowanych na 2013 rok inwestycji byłaby niezwykle trudna lub nawet niemożliwa bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej.

Po wystąpieniu marszałka radni przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

Absolutorium dla Zarządu Województwa Małopolskiego

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego Zygmunta Berdychowskiego. W sprawie wykonania budżetu głos zabrali także reprezentanci poszczególnych klubów radnych sejmiku.

W imieniu klubu radnych PO wypowiedział się przewodniczący Leszek Zegzda. ? Ten budżet jest odpowiedzialny i ustabilizowany. Bardzo dziękuję zarządowi za dobrą i rzetelną pracę. Chcę podkreślić fakt, iż w trudnej sytuacji gospodarczej w Europie, województwo małopolskie poniosło imponujące wydatki inwestycyjne ? mówił Leszek Zegzda. Natomiast Grzegorz Biedroń ? przewodniczący klubu PiS wspominał o problemie emigracji i bezrobociu wśród ludzi młodych. ? Inwestycje podjęte przez Województwo są kosztowne, a większości z nich nie należy do prorozwojowych. Podobnie wykonanie budżetu ocenił radny Piotr Sak z Solidarnej Polski: ? Spójrzmy na budżety konstruowane dla województwa małopolskiego kompleksowo. Od 2007 r. widzimy wzrost bezrobocia i zadłużenia naszego regionu. Taka perspektywa nie pokazuje Małopolski w dobrym świetle ? mówił radny Sak. Z kolei przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Domagała stwierdził: ? To dobry budżet, starajmy się widzieć ważne inwestycje, wzrost wydatków na istotne aspekty naszego życia, jak np. na ochronę przeciwpowodziową. Radny Grzegorz Gondek ocenił: ?Wiele rzeczy udało się zrobić, jest sporo inwestycji, ale prawdziwą ocenę działalności zarządu wystawią wyborcy 16 listopada.
Głosowanie zakończyło się udzieleniem Zarządowi Województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. „Za” było 22 radnych, „przeciw” 11, a 2 wstrzymało się od głosu. ?Dziękuję za możliwość współpracy przy tym naprawdę dobrym budżecie. Ponad 2 mld 200 mln zł przeznaczonych na inwestycje, wzrost wydatków na programy na prozdrowotne i wiele innych świetnych pomysłów. Mamy powody do satysfakcji, że mimo tak trudnych czasów można było wypracować tak dobre rozwiązania ? powiedział tuż po udzieleniu absolutorium dla Zarządu marszałek Marek Sowa i złożył podziękowania Skarbnik Województwa Marcie Tylek.

Małopolska bezpieczna przed powodzią?

Ostatni punkt obrad Sejmiku dotyczył zabezpieczeń przed zagrożeniem powodziowym w Małopolsce. Informacje o stopniu realizacji inwestycji przewidzianych w rządowym ?Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły? przedstawili Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak.

W ostatnich latach podejście do kwestii poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa małopolskiego uległo dużej zmianie. Przed 2010 rokiem działania te ograniczały się do modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz usuwania szkód powodziowych. W ostatnich latach podjęte zostały konkretne działania, których celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Małopolsce. To już nie tylko budowa wałów, ale także zbiorników (np. zbiornik „Świnna Poręba”, zbiornik „Skrzyszów”) oraz reorganizacja i doposażenie magazynów przeciwpowodziowych. ?Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły? obejmuje tereny pięciu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz części województwa lubelskiego. Jednak jak zauważył wicemarszałek Wojciech Kozak to Małopolska jest największym beneficjentem rządowego projektu. ? To właśnie nasze województwo znajduje się w centrum zagrożenia powodziowego, jeżeli chodzi o dorzecze górnej Wisły. W 2010 roku łączna wartość wszystkich szkód powodziowych w Małopolsce wyniosła 800 mln zł. Straty w samej Małopolsce były tak duże jak łącznie we wszystkich innych 4 województwach objętych programem.

Wicemarszałek przypomniał, że aż 15 inwestycji zawartych w programie dotyczy Małopolski. W dyskusję włączył się także przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk ? Doposażyliśmy straż pożarną, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Dlatego uważam, że Sejmik powinien wystąpić z rezolucją, aby budownictwo na terenach zalewowych było absolutnie niemożliwe ? podkreślał. Z kolei Wojewoda Małopolski przedstawił, na podstawie rzeki Raby, kilka z wariantów realizacji konkretnych inwestycji przeciwpowodziowych. Wojewoda odniósł się także do doniesień medialnych na temat wstrzymania finansowania projektu przez Unię Europejskiej ? Po liście Marszałka Województwa Małopolskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz majowych ulewach tego problemu już nie ma. Nie ma też mowy o wycofaniu się rządu z realizacji inwestycji przeciwpowodziowych ? stwierdził wojewoda Jerzy Miller.
Głos w tej sprawie zabrał także marszałek Marek Sowa, który zapewnił, że zakładane zadania przeciwpowodziowe będą dalej realizowane. ? 10 marca tego roku przesłałem pismo do ministra, a zawarte w nim kwestie dotyczyły 5 inwestycji, w stosunku do których zakwestionowano możliwość kontynuacji i finansowania z dyskutowanego przez nas programu. Dla 4 zadań udało się uzyskać dotacje z NFOŚiGW i zadania te są realizowane. Mamy szansę na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a to leży w interesie nas wszystkich ? dodał marszałek.

za: malopolskie.pl