LVI Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

W czasie dzisiejszej sesji radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli m.in. plan rozwoju transportu publicznego w Małopolsce oraz program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi.  Była to przedostatnia sesja sejmiku IV kadencji , ostatnia odbędzie się 3 listopada 2014 r.

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016

Dzięki decyzji Ojca Świętego Franciszka stolica Małopolski w 2016 roku stanie się miejscem religijnego spotkania młodzieży z całego świata.  – By to wielkie przedsięwzięcie udało się zarówno pod względem promocyjnym jak i organizacyjnym konieczne jest dobre przygotowanie  – nie tylko duchowe, ale infrastrukturalne, techniczne oraz informacyjno-promocyjne ? podkreślił podczas dzisiejszej sesji przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk. Sejmik Województwa Małopolskiego zaapelował  ? głównie do Samorządu Miasta Krakowa do intensyfikacji wspólnych działań zmierzających do przygotowania wydarzenia. Szacuje się,  że w czasie  Światowych Dni Młodzieży 2016 Kraków musi być przygotowany na przyjęcie nawet 2-3 milionów gości.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli również ?Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2015?. ? Celem głównym programu jest wzmocnienie i zwiększenie udziału mieszkańców Małopolski, organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego w kreowaniu i  realizacji usług publicznych ? podkreślił wicemarszałek Roman Ciepiela.  Poinformował również, że w 2015 roku w ramach programu planowane jest ogłoszenie rocznych konkursów ofert z 13 obszarów, wieloletnich konkursów ofert z 2 obszarów oraz kontynuacja 2 konkursów wieloletnich z lat poprzednich.

Przekształcenia w małopolskich ośrodkach zdrowia

Dziś zadecydowano również o zmianach w małopolskich placówkach medycznych. ? Hasło przekształcenie oznacza najczęściej po prostu dostosowanie do sytuacji danej jednostki ? podkreślił wicemarszałek Wojciech Kozak.
Uchwała w sprawie przekształcenia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy umożliwi utworzenie w strukturze ośrodka Poradni Dermatologicznej. Jednocześnie z powodu wieloletniego ujemnego wyniku finansowego Pracownia Analityczno-Toksykologiczna zostanie przekształcona w Punkt Pobrań i Analiz Medycznych.

Z kolei Centrum Medyczne ?KOL-MED? w Tarnowie rozszerzy swoją działalność o usługi z zakresu medycyny podróży. Dzięki temu w placówce możliwe będą świadczenia z zakresu: konsultacji lekarza medycyny podróży, poradnictwo dla osób podróżujących z chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, szczepień obowiązkowych i zalecanych, profilaktyki przeciwmalarycznej itp. Analiza rynku wykazała zapotrzebowanie na tego typu usługi skierowane do pacjenta komercyjnego.

Co dalej w obszarze oczyszczania ścieków?

Ustawa Prawo wodne z 2001 roku nakłada na sejmik województwa obowiązek wyznaczenia aglomeracji. Oznacza to teren, na którym liczba ludności lub/i działalność gospodarcza są skoncentrowane na tyle, by istniała konieczność odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków. Radni województwa wyznaczyli dziś następujące aglomeracje: Lipnica Murowana, Trzciana, Czarny Dunajec, Łukowica, Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, Kłaj-Targowisko oraz Lisia Góra.

Transport zbiorowy w Małopolsce

W czasie sesji przyjęto również ?Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim? , którego pierwsze czytanie miało miejsce podczas poprzedniej sesji 29 września. Plan powstał przy współpracy ekspertów w dziedzinie komunikacji i transportu z Politechniki Krakowskiej i jej partnerów. Jest on skorelowany z inwestycjami wpisanymi w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Celem przyjętego dokumentu jest wprowadzenie zmian, które usprawnią transport zbiorowy w regionie i zwiększą jego dostępność. Priorytetem na kolejne lata mają być inwestycje związane z rozwojem kolei: poprawa standardu taboru kolejowego, węzłów integrujących oraz szlaków kolejowych. Flagowym przedsięwzięciem staje się natomiast Szybka Kolej Aglomeracyjna. W prezentowanym planie transport kolejowy uzupełniony jest przez linie autobusowe zapewniające dojazd do wybranych węzłów przesiadkowych.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza

Wyczekiwana od dawna przez mieszkańców Sądecczyzny inwestycja nareszcie doczeka się realizacji. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza  ? połączenia miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28. w znaczący sposób poprawi ułatwi komunikację międzyaglomeracyjną wokół Nowego Sącza . Inwestycja zostanie wsparta dofinansowaniem unijnym w ramach MRPO 2007-2013.  Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ok. 47 mln zł, w tym wysokość dotacji to prawie 34 mln zł. Beneficjentem środków jest powiat nowosądecki.

Nowe zadania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

W nadchodzącej perspektywie finansowej Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ma zajmować się również zadaniami z zakresu edukacji, polityki społecznej i rynku pracy.

W nadchodzącej perspektywie 2014-2020 zdecydowanie większe nakłady przewidywane są w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Sprawne i skuteczne realizacja związanych z tym zadań wymaga od nas zmiany  ? tłumaczył potrzebę rozszerzenia zakresu działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości członek zarządu Stanisław Sorys.

Nowe zadania MCP wiążą się ze zwiększeniem liczby zatrudnionych w MCP osób (przeniesienie części pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do tej pory zajmującego się PO KL), zapewnieniu odpowiedniej powierzchni do pracy i przede wszystkim zmianą statutu MCP.

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Sejmik zwrócił się do Zarządu Województwa Małopolskiego z prośbą o ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 środków umożliwiające wsparcie finansowe dla Nagrody Polskiej Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Już od sześciu lat samorząd województwa wspiera co roku przyznawanie nagrody kwotą 100 tys. zł. Radni Województwa Małopolskiego jednogłośnie zadecydowali dziś o zapewnieniu trwałego finansowania nagrody w kolejnych latach. Za przyjętą rezolucję w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności dziękował radnym prof. Jerzy Wyrozumski.

 

***

Również podczas dzisiejszych obrad wicemarszałek Roman Ciepiela przedstawił informację dotyczącą raportu z realizacji Strategii Rozwoju WM na lata 2011-2020 za lata 2011-2013. Okresowa ocena realizacji Działań SRWM przeprowadzana jest w cyklu trzyletnim dlatego też pierwsza część obejmuje ten właśnie okres. – Dziś rozwijamy się zgodnie z tempem, które założyliśmy w 2008 czy 2009 roku ? zaznaczył wicemarszałek Roman Ciepiela omawiając wskaźniki osiągnięć w wybranych obszarach.

Wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił natomiast sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego za okres 1.01.2011-31.12.2013. Obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy o odpadach, a sprawozdanie obejmuje m.in. informacje nt. rodzaju, ilości i powstających odpadów i procesów ich unieszkodliwiania, informacje dotyczące rodzaju, rozmieszczenia i mocy przerobowych lokalnych instalacji, cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

za: malopolskie.pl