Posiedzenie Rady Szpitala Okulistycznego

11 maja obradowała Rada Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego. Podczas spotkania rada wydała opinię w sprawach – planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz rocznego sprawozdania z planu finansowego. Członkiem Rady jest wiceprzewodniczący SWM Kazimierz Barczyk.

Przypomnijmy iż  m.in. do  kompetencji Rady Społecznej zgodnie ze statutem należy przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala, rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem czy dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.