STOP smogowi w Krakowie

W odpowiedzi na tysiące głosów zwracających uwagę na rosnące zagrożenia smogowe w Krakowie K. Barczyk zaapelował do Ministra Środowiska oraz zainicjował powstanie rezolucji SWM w sprawie poprawy jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce. W konsekwencji tych działań 30 września 2013 r. Sejmik przyjął ?Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego?.

Według planów system ochrony powietrza w Małopolsce powinien opierać się na:

 • Ograniczeniu emisji z sektora komunalnego:
  – wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa- realizacja gminnych programów niskiej emisji – eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe
  – rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników
  – rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników
  – rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników
  – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego
  – termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej
  – wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi
 • Ograniczenia emisji z transportu:
  – rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz ograniczonego płatnego parkowania wraz z systemem parkingów typu „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w Krakowie
  – poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach- utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty oraz poprawę stanu nawierzchni dróg
  – rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym
  – rozwój komunikacji rowerowej w miastach
  – wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów
 • Ograniczenie emisji przemysłowej:
  – szczególny nadzór nad działalnością przemysłu w obszarach złej jakości powietrza
 • Inne działania:
  – Samorząd Województwa, jako koordynator działań w kierunku poprawy jakości powietrza
  – informacja o jakości powietrza w Małopolsce
  – edukacja ekologiczna mieszkańców- spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza
 • Działania uzupełniające zaplanowane w innych dokumentach:
  – regionalna polityka energetyczna
  – regionalna polityka transportowa
  – modernizacja układów technologicznych i wprowadzanie najlepszych dostępnych technik produkcji i spalania paliw w celu spełnienia przepisów unijnych w zakresie emisji przemysłowych oraz systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych
  – wdrażanie regionalnych systemów gospodarki odpadami