Uchylenie Deklaracji anty-LGBT Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jednym z punktów porządku obrad XLV zdalnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego było przyjęcie deklaracji w sprawie uchylenia Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

Za uchyleniem tej deklaracji opowiedziało się 16 radnych w tym Kazimierz Barczyk, 15 osób wstrzymało się od głosu, a 7 radnych było przeciwnych.

Wiele zapisów deklaracji z 2019 budziło kontrowersje i niejasności. Komisja Europejska właśnie w tym zakresie zwracała się do Sejmiku z prośbą o wyjaśnienie tych zagadnień. Małopolska to region silny, zbudowany na wartościach i oparty na wielowiekowej tradycji chrześcijaństwa.

Oto treść tej deklaracji

„Sejmik Województwa Małopolskiego, depozytariusz spuścizny naszych przodków, przez wieki opierających pomyślność Małopolski i Rzeczypospolitej na fundamencie wielokulturowości i tolerancji, czerpiąc w XXI wieku z dziedzictwa królewskich swobód, w szacunku dla praw i wolności obywatelskich zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje za konieczne przypomnienie i potwierdzenie tą deklaracją, że Samorząd Województwa Małopolskiego, jego organy i jednostki gwarantują poszanowanie konstytucyjnych wolności obywatelskich, jak też wszelkich praw człowieka wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tym samym uznajemy, że każdy mieszkaniec Małopolski, każdy gość nas odwiedzający, ma prawo czuć się u nas wolnym i równym wobec prawa, korzystając w tym zakresie z pełnej ochrony prawnej. Dlatego deklarujemy, że Samorząd Województwa Małopolskiego w swoich działaniach będzie sprzeciwiał się wszelkim przejawom dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny.
Sejmik Województwa Małopolskiego deklaruje, że w realizacji swoich publicznych zadań będzie stał na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na kryteria określone w art.21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także przestrzegania konstytucyjnych praw rodziny.

Radni Województwa Małopolskiego deklarują wsparcie każdej małopolskiej rodziny, albowiem rodzina jest fundamentem ustroju społecznego państwa.

Sejmik Województwa Małopolskiego w poszanowaniu tych wartości postanawia uchylić Deklarację Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.”