VIII FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2019

W Warszawie odbyło się VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Celem organizowanego Forum była prezentacja najaktualniejszych tematów i zagadnień dotyczących gospodarki odpadowej i ochrony środowiska. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

Sejmik Województwa Małopolskiego reprezentował Wiceprzewodniczący SWM, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 (PGOWM) przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXIV/510/17 z dnia 27 marca 2017 roku, jako dokument strategiczny w zakresie gospodarki odpadami wskazuje, iż celem nadrzędnym jest rozwijanie na terenie województwa małopolskiego systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego użytku oraz recyklingu. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii sposobu postępowania z odpadami i stanowi istotny element realizacji celów strategicznych którymi zgodnie z PGOWM są:

  • przerwanie powiązania między rosnącą ilością odpadów, a wzrostem gospodarczym oraz nacisk na zapobieganie powstawaniu odpadów wraz z ich ponownym użyciem, co jest elementarnym działaniem w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wyskokości minimum 50% ich masy do 2020 roku.
  • ograniczenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach.

W kolejnych latach poziom recyklingu powinien wynieść minimum:

Województwo Małopolskie w roku 2017 osiągnęło poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości 38% przy obowiązku uzyskania 20%.

  • w 2018 roku – 30%
  • w 2019 roku – 40%
  • w 2020 roku – 50%

Istnieje zagrożenie, iż w następnych latach ww. poziomy nie zostaną osiągnięte ze względu m.in. na złej jakości surowce wtórne zbierane u „źródła”.

W SOSEXPO co roku bierze udział ponad 300 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych, firm odbierającym odpady, organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących, stowarzyszeń i izb branżowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości a także zakładów gospodarowania odpadami.